Zamawiający:

 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

1. Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Opracowanie programu edukacyjny modułu „Inżynier z Piaskownicy”, dla uczniów 2 – 3 klasy Szkoły Podstawowej, który obejmuje:

1) Zajęcia pt. „Po czym chodził Tyranozaur (T-Rex)” w tym:
a) Opracowanie 3 prezentacji multimedialnych wraz z konspektami do zajęć z tematów:
i. Historia ziemi i dinozaurów (czas zajęć 1h dydaktyczna),
ii. Powstawanie skał, minerałów oraz skale Mohsa, (czas zajęć 1h dydaktyczna),
iii.Obiegu wody w przyrodzie i w gruncie (czas zajęć 1h dydaktyczna),
b) Opracowanie testu monitorującego wzrost kompetencji uczestników projektu.

2) Zajęcia pt. „Z T-Rexem w laboratorium gruntów” w tym:
a) Opracowanie 2 prezentacji multimedialnych wraz z konspektami do zajęć z tematów:
i. Co tą są grunty niespoiste (czas zajęć 90min),
ii. Co to są grunty spoiste (czas zajęć 90min),
b) Opracowanie testu monitorującego wzrost kompetencji uczestników projektu.

3) Zajęcia pt. „Śladami dinozaurów” w tym:
a) Opracowanie programu oraz konspektu warsztatów terenowych z tematyki dinozaurów realizowane w JuraParku w Bałtowie,
b) Opracowanie testu monitorującego wzrost kompetencji uczestników projektu.

4) Zajęcia pt. „T-Rex inżynier geotechnik” w tym:
a) Opracowanie programu oraz konspektu warsztatów terenowych z tematyki:
i. Co to jest fliszu karpackiego
ii. Posadowienia budowli na fliszu karpackim
b) Opracowanie testu monitorującego wzrost kompetencji uczestników projektu.

Program powinien być dostosowany do wieku i możliwości uczestników projektu.

Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć osobiście wszystkie materiały w wersji elektronicznej do dnia 15.03.2019r.

2. Warunki udziału w postępowaniu

Osoba przygotowująca program powinna spełniać poniższe kryteria:
– Posiadająca wykształcenie wyższe z dziedziny budownictwa lub geologii inżynierskiej lub geologii,
– Doświadczenie zawodowe w branży budowlanej lub geotechnicznej lub geologicznej,
– Ukończone studium pedagogiczne,
– min. dwa lata udokumentowanej pracy dydaktycznej,

3. Inne istotne warunki zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 15.03.2019r.

Warunki płatności: Umowa o dzieło / faktura VAT.

4. Wszelkich informacji udziela:

Justyna Morman-Wątor, tel. 22 628 66 77, jmorman@pk.edu.pl

5. Składanie ofert:

Oferty prosimy składać na całość usługi na adres: jmorman@pk.edu.pl. W treści składanej oferty proszę złożyć oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w pkt. 2. zapytania ofertowego.

Termin składania ofert do dnia 9.03.2019r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

Projekt „Młody Inżynier Odkrywca – Szkolna Akademia Techniki”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 2014 -2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego